Gå til innholdet

Histologi

Histologi er en undersøkelse av endringer i vevet hos fisken. Det kan være betennelse, vevsødeleggelse, blødninger osv. Ulike sykdommer gir ulike skader i vevet, noe som medfører at man kan bruke histologi som et av verktøyene for å stille en diagnose. Ved å kombinere realtime RT-PCR med histologi får man dermed nye muligheter til sykdomsoppklaring.

Hvorfor histologi?

Histologi utvider PHARMAQ Analytiq sine muligheter for rådgivning og problemløsning for næringen. Helseutfordringer i oppdrettsnæringen skyldes ofte flere ulike faktorer. Ved å se på fiskens vevsrespons i kombinasjon med hvilke smittestoff som er til stede, får man en mulighet til å si noe om hva som kan være den største utfordringen for fisken. Dette kan være avgjørende for å sette i verk riktige forebyggende tiltak, til rett tid.

Ved kjente sykdommer som ILA og PD vil ofte nivået av virus gi en god indikasjon på hva fisken dør av. Histologisk dokumentasjon til myndighetene kan i noen tilfeller likevel være nødvendig. På andre sykdommer der betydningen av mengde smittestoff ikke er så godt kjent, vil histologi sammen med realtime RT-PCR gi en bedre oversikt over det totale sykdomsbilde.

Histologisk snitt av rognkjeksyngel

Snitt av rognkjeksyngel

Hurtige analysesvar gir flere muligheter

Før en planlagt håndtering, slik som avlusning, flytting eller sortering, er det viktig å gjennomføre en risikovurdering. Undersøkelse av skader i gjellevev og hjertevev gir innsikt i fiskens tåleevne, og kan påvirke en beslutning om en håndtering må utsettes, eller utføres med ekstra aktsomhet. Fisk med et hjerte som vist under, har nedsatt hjertekapasitet, men viser ofte ingen tegn til sykdom i en normal oppdrettssituasjon. Under avlusning, eller annet stress, kan slik fisk dø på grunn av nedsatt hjertefunksjon. En hurtig risikovurdering er i større grad mulig nå enn tidligere, da vi på lik linje med realtime RT-PCR har en standard svartid på 5 dager på histologi.

Foto av histologi hjerte laks med HSMB

Hjerte med HSMB. Cellerik betennelse ytterst og betennelsen brer seg innover i hjertet.

Lang erfaring med diagnostikk

Renate Johansen er ansvarlig for histologitjenesten hos PHARMAQ Analytiq. Hun har 14 års erfaring med fiskediagnostikk og forskning ved Veterinærintstituttet og Norges Veterinærhøgskole, samt praktisk erfaring fra felt. 


Renate Johansen
Histology Services Manager

Fiskens vev gir mange svar

Ved å se på fiskens vevsrespons (histologi) får man mange svar på hvordan det står til med både fiskens helse og velferd. Histologi er derfor et viktig verktøy som sammen med PCR gir et godt bilde på hvordan fisken har det. Behovet for histologi er derfor sterkt økende, og PHARMAQ Analytiq er derfor glade for å ha fått med Pernilla Simolin i sitt histologi-team.

Fiskens vev gir mange svar - les hele saken


Trygve Poppe - Ekspertrådgiver i PHARMAQ Analytiq

Etter mange år som professor ved Norges Veterinærhøgskole har nå Dr. Trygve Poppe startet som ekspertrådgiver hos PHARMAQ Analytiq. Poppe er spesielt godt kjent for sin gode undervisning av fiskehelsekandidater og veterinærstudenter, og har også gitt ut flere bøker innen fiskehelse.

Trygve Poppe - Ekspertrådgiver i PHARMAQ Analytiq - les hele sakenThormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as