Gå til innholdet

Rensefisk

Kontroll med lakselus ved bruk av rensefisk er et mål for mange aktører i næringen og produksjon av rognkjeks og berggylt er en næring i vekst. For å utnytte rensefiskens potensial fullt ut er det viktig at den er smittefri både for å sikre fiskens velferd, men også for å skjerme laksen den deler merd med. Muligheten for overvåkning og kontroll over sykdomsagens er derfor svært viktig for å sikre en robust og raskt voksende rensefisknæring. Vi jobber fortløpende med utvikling av verktøy for å se på tilstedeværelse, utbredelse og konsekvens av patogener i rensefiskoppdrett, slik at hensiktsmessige og gode tiltak kan iverksettes.

Bilde av rognkjeks

Prosjektoversikt/forskningsfokus

Pasteurella sp.

Atypisk furunkulose

Ulike vibrio arter

Rensefisk og agd

Nye agens


Stian Nylund
FoU sjef


Renate Johansen
Histology ManagerTo nye virus påvist på syk rognkjeksyngel – kartlegging av betydning pågår

Pharmaq Analytiq har påvist to nye virus fra klinisk syk rognkjeksyngel - nå starter arbeidet med å kartlegge utbredelse og betydning av disse. Det er derimot for tidlig å si om virusene har en sammenheng med sykdommen.

Les hele saken her >Kratersyke hos rognkjeks

I år har vi fått inn prøver fra flere rognkjeksanlegg med en tilstand som vi kaller kratersyke. Kratrene er sett i huden på fisk fra 10g til 1kg, og både på land- og sjøanlegg. Tapene har til dels vært betydelige og selv om vi påviser Tenacibaculum sp. på alle anleggene er det ikke avklart om dette alene er årsak til problemet. De fleste tilfeller har vært på vinteren i Nord Norge og har medført til dels høy dødelighet. Sykdommen later til å spre seg innen den enkelte merd og mellom merder på anlegget.

Kratersyke hos rognkjeks - les hele saken


Lumpfish Flavivirus - Kunnskap og utfordringer

Forfattere: Nils Fredrik Vestvik (PHARMAQ AS), Renate Johansen (PHARMAQ Analytiq AS), Espen Brudal (PHARMAQ AS) og Stian Nylund (PHARMAQ Analytiq AS).

I løpet av høsten 2015 kom det flere tilbakemeldinger fra rognkjeksoppdrettere om betydelige helseutfordringer i produksjonen. Det ble gjennomført en bred screening etter kjente patogener, histologiske undersøkelser, samt forsøk på dyrkning av bakterier fra syk fisk. Den affiserte fisken viste kraftige vevsforandringer i lever, uten at kjente agens kunne identifiseres ved verken realtime RT-PCR, dyrkning eller histologi. Viralt årsaksforhold ble vurdert og prøvematerialet fra ulike lokaliteter ble gjennomgått. Det ble da oppdaget et nytt virus, assosiert med familien Flaviviridae, ikke tidligere isolert fra fisk. Viruset fikk det tentative navnet Lumpfish flavivirus (LFV). Det ble videre utviklet et spesifikt realtime RT-PCR assay for hurtig påvisning av viruset.

Lumpfish Flavivirus - Kunnskap og utfordringer - les hele saken


Overvåkningsprogram for rensefisk

PHARMAQ Analytiq tilbyr en rekke analyser for deteksjon av aktuelle patogener som kan ramme rensefisk

Overvåkningsprogram for rensefisk - les hele saken


Relevant forskning

Sykdom og parasitter i vill og oppdrettet rognkjeks

Rensefiskhelse - kartlegging av dødelighet og dødelighetsårsaker

Diseases of north European wrasse (Labridae) and possible interactions with cohabited farmed salmon, Salmo salar L.


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as