Gå til innholdet

BILDE viser normalt nyrevev til venstre, og ødelagt nyrevev med nefrokalsinose til høyre. Foto: PHARMAQ Analytiq

Ukjent årsak til økt forekomst av nyreproblemer hos norsk oppdrettslaks

PHARMAQ Analytiq har de siste årene registrert en økning i antall tilfeller med nyreproblemer hos laks - kalt nefrokalsinose. Den økte forekomsten er basert på observasjoner av tilstanden fra diagnostiske data - samt på tilbakemeldinger fra flere aktører i næringen. Mye kan også tyde på at post- og storsmoltproduksjon gjør laksen mottagelig for utvikling av denne lidelsen. Økningen sees både i RAS- og veletablerte gjennomstrømningsanlegg.

 

Nefrokalsinose

Makroskopisk sees hvite utfellinger i urinveiene, og konsistensen på utfellingene kan variere fra «myk», «kornete» til «hard». Det er ikke kjent om de ulike konsistensene representerer ulike «modningsstadier» av utfellingene eller om de representerer ulike kjemiske sammensetninger. Betegnelsen nefrokalsinose er basert på at materialet histologisk ligner kalkholdig materiale, det vil si en markant blåfarget (basofil), strukturløs masse. Gjennomgang av litteraturen gir lite informasjon om kjemisk sammensetning av dette materialet, og det er derfor få holdepunkter for at utfellingene nødvendigvis består av kalk.  Hos landdyr og mennesker er det godt kjent av det foreligger ulike typer urinstein, og en viktig del av behandlingen og forebyggingen av tilstanden er nettopp å identifisere type stein. Identifisering av materiale i nyre hos fisk kan være en mulighet for å komme videre med å kartlegge årsakssammenhenger og finne forebyggende tiltak.  

Høyt nivå av CO2 i vann samt ubalansert fôr (høyt nivå av fosfor og selen og mangel på magnesium) har tidligere blitt identifisert som risikofaktorer. Metoder for bufring av vannet og saltfôr er av flere i næringen trukket frem som en mulig risikofaktor som må kartlegges. Man må også dokumentere om dagens målemetoder for vannkjemi er gode nok. Små, men brå fluktuasjoner i vannkjemien er kjent for å kunne gi store problemer for fisken og flere målinger gjennom døgnet kan derfor være nødvendig. Risikofaktorer må kartlegges for å kunne forebygge tilstanden og finne årsakssammenhengene. Trolig er tilstanden av sammensatt natur (multifaktoriell) og alt fra vannkvalitet, driftsformer, fôr, avl og genetikk med mer, må vurderes.

Utskillelse av nitrogenmetabolitter skjer i all hovedsak over gjellene hos fisk, den viktigste funksjonen til fiskens nyre er dermed ioneregulering. Det er derfor grunn til å anta at fisken kan overleve lenge i ferskvann selv med sterkt påkjente nyrer, men at overgangen til sjø vil representere en stor fysiologisk utfordring for en fisk med skader i nyrene. Flere anlegg melder om at problemene med nefrokalsinose nå også fortsetter etter sjøsetting noe som ikke har vært vanlig tidligere.

Histologi et viktig diagnostisk verktøy 

Histologisk undersøkelse er i dag eneste metoden for å påvise tidlige stadier av nefrokalsinose. I tillegg er histologi nyttig for å verifisere nefrokalsinose som sees makroskopisk da sopp- og bakterieinfeksjoner i nyre kan i mange tilfeller kan ligne på nefrokalsinose makroskopisk. Histologi kan også benyttes til å gradere og beskrive vevsskadene. PHARMAQ Analytiq har utviklet et histopatologisk scoringssystem som nå er under validering og som vi håper vil være et verktøy for å avdekke risikofaktorer for tilstanden.

Behov for mer kunnskap

Det er utvilsomt ønskelig, og ikke minst et behov for utvikling av nye diagnostiske verktøy. Dette for å kunne stille en tidligere diagnose, og dermed forebygge problemer før nyreskadene oppstår. Det bør utvikles metoder for uttak av blodprøver o.l. til analyse, uten å måtte avlive fisken. Dette vil kreve mer grunnleggende kunnskap om blodverdier hos fisk. Men før vi kan utvikle nye analysemetoder trenger vi også grunnleggende kunnskap om årsakssammenhengene og de fysiologiske mekanismene som fører til nyreskade. 
PHARMAQ Analytiq har flere pågående småskalaprosjekter sammen med våre kunder og samarbeidspartnere på dette temaet, og vi ser et klart behov for et større nasjonalt forskningsprosjekt på området. Dersom du ønsker mer informasjon om temaet - så ta gjerne kontakt med oss.

 


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as