Gå til innholdet

PRV, assosiert med sykdommen HSMB. Diagnosen stilles ut i fra karakteristiske histologiske funn, bestående av betennelse i hjerte- og rød muskulatur. Bildet viser et histologisnitt, der en kan se betennelse i alle lag av hjertets ventrikkel, karakteristisk for bl.a. HSMB. Foto: PHARMAQ Analytiq

PRV-analyse utfyller analysetilbudet til PHARMAQ Analytiq

PHARMAQ Analytiq lanserer PCR-analyse for påvisning av Piscine orthoreovirus (PRV), viruset som er assosiert med utvikling av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Med PRV på plass kan vi tilby analyse for alle kjente vesentlige lakse-agens.

Virussykdommer som påvirker hjertet er blant de største utfordringene i produksjon av Atlantisk laks og medfører store tap, både i volum og økonomisk. I følge den nylig presenterte Fiskehelserapporten har det aldri vært flere tilfeller av PD enn i 2017, og antall påvisninger av ILA og CMS har også økt fra tidligere år. HSMB har, siden slutten av 90-tallet, blitt ansett som et betydelig problem langs hele kysten. Den assosierte dødeligheten er normalt lav, men kan påvirkes i negativ retning av økt håndtering og stress.

Prevalensen av PRV er ofte høy i affiserte fiskegrupper, og viruset eksisterer både i ferskvann og i sjøvannsfasen. Til tross for at det er relativt få funn av PRV i ferskvannsfasen, bør det være et viktig mål å holde settefiskanleggene fri for viruset.  PCR-overvåkning over tid, der en ser på virusnivåer (CT-verdier) i vev, vil gi verdifull informasjon om hva som gir problemer i anlegget, men grunnet den høye prevalensen vil ikke PCR alene gi tilstrekkelig informasjon for å tolke alvorlighetsgraden av sykdomsbildet. Histologi er derfor et viktig verktøy, og et supplement til PCR, for å kartlegge vevskader relatert til HSMB.                     

Det er vist i smitteforsøk at injeksjon av renset PRV-materiale i frisk fisk kan føre til sykdommen Hjerte- og skjellettmuskelbetennelse (HSMB). Histologisk kjennetegnes HSMB ved en cellerik betennelse i alle lag av hjertets ventrikkel, som vist på bildet over. Dette betyr at det oppstår betennelse både i den ytre hinnen rundt hjertet (epikarditt), den ytre kompakte delen (kompaktum), den indre spongiøse delen av hjertetmuskelen (spongiosa), og den indre hinnen i hjertelumen (endokardet). HSMB skiller seg på denne måten fra cardiomyopatisyndrom (CMS), som hovedsakelig gir skader i den indre spongiøse delen av hjertemuskelen.

- PHARMAQ Analytiq anvender målrettet forskning og effektive analyser for å ivareta fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen. Helhetlig og omfattende tilnærming til oppklaring av sykdom er viktig for å kunne løse utfordringene som finnes innen produksjon i dag. Derfor er det en stor glede å kunne tilføye PRV i analyseporteføljen vår. Analysen vil umiddelbart inngå i PHARMAQ Analytiq sitt analysetilbud og vil, sammen med histologiske undersøkelser, bli et viktig verktøy i vårt fokuserte mål om å redusere antall tilfeller av virussykdommer i hjerte, sier daglig leder, Siri Vike.

 


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as