Gå til innholdet

Ny smoltsesong på vei

Vi er nå gått inn i en ny smoltsesong, og de første fiskegruppene er allerede på vei til og sjøsettes. Erfaringer fra fjorårets vårutsett viste at det er enkelte ting en bør være spesielt observant på, og da spesielt i gjennomstrømningsanlegg som har lave temperaturer på denne tiden av året.

SmoltVision

SmoltVision er en realtime RT-PCR basert smoltanalyse som gir detaljert og presis informasjon om fiskens smoltstatus, og bidrar til å finne optimalt utsettstidspunkt for smolten. Ved å analysere nivå av både sjøvanns- og ferskvanns ATPase får man et godt innblikk i hvordan fisken forbereder seg til utsett i sjø, og har god kontroll på utvikling av sjøvannstoleranse i løpet av smoltifiseringsprosessen. Dette er viktig i en smoltproduksjon som er blitt stadig mer intensiv og med flere faktorer som spiller inn på fiskens smoltstatus, noe som kan gjøre det utfordrende å produsere synkroniserte smoltgrupper.

I et normalt smoltifiseringsforløp (Figur 1) vil fisken gradvis bygge seg opp mer sjøvannsATPase frem mot utsett, til gruppen samlet sett har et høyere genuttrykk av sjøvannsATPase enn ferskvannsATPase, og dermed kan regnes som sjøvannsdyktig. Variasjonen blant individene i gruppen vil også gradvis reduseres, slik at man mot slutten av prosessen har en jevnt smoltifisert fiskegruppe.

Figur 1 Grafen viser en serie på tre prøveuttak, med 20 fisk i hvert uttak. Her ser man et normalt smoltifiseringsforløp, hvor fisken gradvis øker produksjonen av sjøvannsATPase (gul kurve) frem mot utsett. Siste prøveuttak viser en jevn gruppe hvor alle individer regnes som sjøvannsdyktig, ettersom de har et høyere genuttrykk av sjøvannsATPase enn ferskvannsATPase.


Utfordringer ved produksjon av 1-åring og 1,5-åring

I fjor så vi at flere hadde problemer med at fisken var stor av størrelse og dermed smoltifiserte allerede før jul. Fiskegruppen blir mer usynkron når den gjennomgår en smoltifisering og en påfølgende desmoltifisering, før den endelige smoltifiseringsprosessen før utsett skal settes i gang. Andre konsekvenser av at fisken smoltifiserer tidligere enn planlagt, er at det blir vanskeligere å samle gruppen kun ved bruk av lysstyring, da stor fisk over 100 g ikke responderer like sterkt på lysstyring som mindre fisk. Dette bidrar også til økt variasjon i smoltstatus innenfor en gitt fiskegruppe.

HSS

Situasjonen med Hemoragisk Smolt Syndrom (HSS) blir ofte mer alvorlig i grupper som smoltifiserer tidligere enn planlagt. Årsaken til HSS er ikke kjent, men antas å ha sammenheng med at fisken begynner å tilpasse seg et liv i sjøvann. Fisk i ferskvann er derfor i en fysiologisk ubalanse med miljøet som den oppholder seg i. Erfaring fra anlegg tyder på at HSS ofte blir verre i grupper som har smoltifisert på et tidlig tidspunkt og derfor må stå lenger i ferskvann. HSS påvirker også appetitten til fisken, noe som igjen kan påvirke effekten av saltfôr, som er et av tiltakene for å holde fisken lengre i smoltvinduet. Ved uttak av SmoltVision prøver fra fiskegrupper med HSS, anbefaler vi å notere mistanke om HSS. Da vil en kunne si om individer med avvikende smoltstatus, er representativ for gruppen som helhet.

Saltfôr

Et av tiltakene som settes inn for å motvirke stor spredning i smoltifisering, er bruk av saltfôr eller smoltifiseringsfôr. I gjennomstrømsanlegg som har begrenset, eller ingen mulighet til å påvirke vanntemperaturen gjennom vinteren og våren, kan temperaturen komme ned mot 1°C. Generelt er det lave temperaturer, ofte under 4°C, i den fasen hvor fisken skal starte smoltifiseringsprosessen. Ved slike temperaturer er det utfordrende å opprettholde høy nok utfôringsprosent til å få full effekt av saltfôret. Når fisken i tillegg kan ha varierende appetitt på grunn av HSS, får man ikke samlet gruppen som planlagt. Dette vil ofte vise seg i resultatene fra SmoltVision analysen ved at en får enkelte individer som har et veldig høyt uttrykk av ferskvannsATPase, mens resten av gruppen produserer et moderat til høyt nivå av sjøvannsATPase (se figur 2). Denne variasjonen i smoltstatus, gjør det vanskelig å ta en avgjørelse på om gruppen som helhet er klar for utsett eller ikke. Når en tar ut SmoltVision prøver for å sjekke smoltstatusen til gruppen, er det derfor viktig å sjekke mage- og tarminnhold hos hver enkelt fisk. Av erfaring ser vi at enkeltindivid i et prøveuttak, som skiller seg negativt ut (har et høyt uttrykk av ferskvannsATPase), ofte korresponderer med de individene som ikke har spist.


Ujevn smoltifisering med mye variasjon i gruppen

Figur 2 Grafen viser en serie på tre prøveuttak med 20 fisk i første og siste prøveuttak, og 15 fisk i det midterste uttaket. Allerede i første uttak ser man noe mer variasjon i gruppen sammenlignet med figur 1. I uttak 2 er det stor spredning i mengde saltvannskomponent (gul-kurve) mellom fiskene, og dette blir enda mer forsterket i uttak 3. Slike kurver med stor variasjon i fiskegruppene på uttak 3 er typiske funn i fiskegrupper med HSS eller andre grunner til nedsatt appetitt. Slike resultater gjør bedømmingen av fiskegruppen som helhet vanskelig, og notater om HSS-status samt fôr i tarm på individ basis er derfor viktig.


Tiltak

For å motvirke spredning i smoltifisering kan et tiltak være å forlenge 12:12 lys perioden ved å starte 12:12 lys tidligere på høsten og holde fisken på 12:12 lys lenger ut på våren. Dette gjøres for å prøve å holde igjen fiskens smoltifiseringsprosess så lenge som mulig, slik at innslaget av HSS ikke tiltar mens det enda er lenge til utsett. Man kan også bufre vannet i karene med enten sjøvannsinntak eller kunstig oppsaltet vann, hvis anlegget har mulighet til det. Dette vil øke ledningsevnen og mengden ioner i vannet, noe som anses for å være positivt i forbindelse med HSS, selv om det alene ikke er nok å bufre med et par promille sjøvann for å få bukt med problematikken.

Vurdering av analyseresultater

Et viktig aspekt i avgjørelsen om å sjøsette fisk, er erfaringen hvert enkelt anlegg og fiskehelsepersonell innehar om fisken og anlegget. Vi ønsker å ha tett dialog opp mot de som har tilsynet med fisken, dersom utviklingen i smoltifiseringsprosessen ikke skulle være som forventet. I vår tolkning av resultater vektlegger vi flere faktorer i tillegg til selve prøvesvaret, når det kommer til vurdering av utsett av fiskegruppen.

Ta gjerne kontakt med en av våre smoltrådgivere dersom du ønsker mer informasjon om smoltifisering eller avvikende smoltifiseringsforløp.


Elise Hjelle
Product Manager Smolt

Ingrid Gamlem
Laboratory Engineer and advisor Smolt
Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as