Gå til innholdet

Gjellesesongen er i gang

Nå er det igjen høst, og med det følger fortsatt høy vanntemperatur, økt fokus på gjellehelse og for flere - utsett av ny smolt.

Bilde over: Venstre side viser normale gjeller med tynne lameller, mens bilde til høyre viser gjeller med nesten total sammenvokste lameller pga. en blanding av betennelse, nekrose, blødninger og proliferasjon, noe som er typisk ved «høstgjeller».

Utover høsten opplever mange anlegg problemer med gjellebetennelse, et fenomen kalt «høstgjeller». Selv om høstgjeller er et velkjent begrep er det ingen definert sykdom med kjent årsak som står bak. Man finner ofte en blanding av flere typer gjelleagens som f.eks.; Branchiomonas cysticola (epiteliocyster), Paranucleospora theridion, POX-virus og noen ganger også amøber. Histologisk ser man et sammensatt bilde av blant annet betennelse proliferasjon og karskader som kan tyde på ulike årsaker. 

Det er viktig å merke seg at flere av gjelleagensene finnes naturlig i sjøvann, og laksen vil i mange tilfeller leve fint med en viss tilstedeværelse av dem. Et begrenset nærvær av disse betraktes derfor som ufarlig, og helt naturlig. Utfordringen for laksen er smittepresset som gradvis bygger seg opp, med flere agens samtidig, og et økt antall av hver av dem.

Høy vanntemperatur kan by på utfordringer også på andre måter. Den største i form av at fiskens evne til å ta opp oksygen fra vannet blir mindre. Dette skyldes at løseligheten av oksygenet blir dårligere når temperaturen går opp. Mindre oksygen i vannet gjør leveforholdene mer utfordrende for fisken. Økt smittepress og økt oksygenbehov vil kunne stresse fisken, samtidig som gjellefunksjonaliteten går ned. Gjellene er svært viktige for fisken både som respiratorisk- og immunologisk organ. Nedsatt gjellekapasitet gjør at fisken vil tåle stress og håndtering dårlig, og dette vil kunne by på problemer ved f.eks. avlusing.

Pharmaq Analytiq vil derfor oppfordre til å overvåke og kartlegge gjellestatus hos fisken utover høsten. Overvåking med PCR kan i flere tilfeller være nyttig for å si noe om mengde av agens som er tilstede. Både i form av tradisjonelle vevsprøver, men også alternativt ved hjelp av svaber dersom man ikke ønsker å avlive fisken. Histologi er også et nyttig verktøy for vurdering av gjellestatus, hvor man vil få bedre kontroll på gjellehelse, samtidig som svaret kan også brukes for risikovurderinger på anleggene.

Verktøyene som vi i Pharmaq Analytiq tilbyr for overvåking av gjellehelse, vil kunne brukes sammen med aktiviteter som allerede gjennomføres ute på anleggene. Rutinemessig scoring av gjeller samtidig med lusetelling er eksempelvis også en god måte å overvåke gjellehelse.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as