Gå til innholdet

Atlantisk laks og regnbueørret

Innen produksjon av atlantisk laks og regnbueørret er vi involvert i en rekke prosjekter for å løse utfordringer i settefisk-, matfisk- og stamfiskfasen av produksjon. Fokusområder inkluderer smoltifisering, gjelleproblematikk- og sykdom og CMS. I tillegg deltar PHARMAQ Analytiq som bedriftspartner i et senter for forskningsrevet innovasjon (SFI), CtrlAQUA. Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Prosjektoversikt/forskningsfokus

SFI: CtrlAQUA

FHF: AGD

FHF: CMS

Vaksine


Stian Nylund
R&D Manager

Renate Johansen
Histology Services ManagerPerkinsus-lignende protist igjen påvist på regnbueørret i Norge

PHARMAQ Analytiq påviste Perkinsus-lignende protister på 3 regnbueørret anlegg i 2018. En lignende organisme er tidligere beskrevet av UiB på to norske regnbueørret anlegg i 2002. PHARMAQ Analytiq og Universitetet i Bergen vil nå samarbeide for å karakterisere denne organismen videre, og kartlegge betydningen av den. Lignende protister er kjent for å kunne gi problemer på østers og smittekilden i Norge er ukjent.

Les hele saken her >


Ukjent årsak til økt forekomst av nyreproblemer hos norsk oppdrettslaks

PHARMAQ Analytiq har de siste årene registrert en økning i antall tilfeller med nyreproblemer hos laks - kalt nefrokalsinose. Den økte forekomsten er basert på observasjoner av tilstanden fra diagnostiske data - samt på tilbakemeldinger fra flere aktører i næringen. Mye kan også tyde på at post- og storsmoltproduksjon gjør laksen mottagelig for utvikling av denne lidelsen. Økningen sees både i RAS- og veletablerte gjennomstrømningsanlegg.

Les hele saken her >


PRV-analyse utfyller analysetilbudet til PHARMAQ Analytiq

PHARMAQ Analytiq lanserer PCR-analyse for påvisning av Piscine orthoreovirus (PRV), viruset som er assosiert med utvikling av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Med PRV på plass kan vi tilby analyse for alle kjente vesentlige lakse-agens.

PRV-analyse utfyller analysetilbudet til PHARMAQ Analytiq - les hele saken


Tenacibaculum maritimum i et gult slimete belegg ytterst på gjellefilamentene. Filamentene er avkortet i det affiserte område.

Ny analyse for påvisning av Tenacibaculum maritimum

PHARMAQ Analytiq har nå etablert en ny Realtime RT PCR analyse for påvisning av Tenacibaculum maritimum. Bakterien er assosiert med gjelleskader og opptrer sammen med flere andre kjente agens. Det har siste tiden vært flere påvisninger på rognkjeks og laks, men betydningen og utbredelsen er foreløpig ukjent.

Ny analyse for påvisning av Tenacibaculum maritimum - les hele saken


Økende problem med Yersiniose på stor fisk i sjø

Flere fiskehelsetjenester melder nå om et økende problem med Yersiniose på stor fisk i sjø. Det er til dels store tap både på fisk som kommer fra settefiskanlegg med kjente problemer med Yersinia ruckeri, og på fiskegrupper som aldri har hatt påvist Yersiniose tidligere. Utbrudd er registrert så sent som 15-18måneder etter utsett.

Økende problem med Yersiniose på stor fisk i sjø - les hele saken


Petriglass med gjellebue

Ny spesifikk AGD-analyse

PHARMAQ Analytiq kan nå tilby en nyutviklet spesifikk analyse for Paramoeba perurans, amøben som forårsaker AGD. Betydelig økt sensitivitet gjør at amøben kan påvises flere uker tidligere enn ved bruk av eldre analyser. Dette gir oppdrettere og fiskehelsetjenester dyrebar tid til å skaffe seg bedre innsikt i AGD situasjonen, og om nødvendig koordinere behandling.

Ny spesifikk AGD-analyse - les hele saken


Gjellesykdom hos laks og ørret

PHARMAQ Analytiq jobber aktivt med å tilegne seg kunnskap om de ulike agens som gir gjelleproblemer i oppdrettslaks.

Gjellesykdom hos laks og ørret - les hele saken


Relevant forskning

Prevalence of piscine myocarditis virus (PMCV) in marine fish species

The first detections of subtype 2-related salmonis alphavirus (SAV2) in Atlantic salmon, Salmo salar L., in Norway

Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans med vekt på fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as